ויתור סודיות אנטיגן

במטרה ליעל את הליך ביצוע בדיקת הקורונה המהירה, המוכרת גם כבדיקת אנטיגן ("הבדיקה") מרכז רפואי בריאותא"),החברה, הרכז, המתחם") (" בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, מפעיל שירות מערך ביצוע בדיקות ("השירות")

תקנון זה מגדיר בכלליות את התנאים לשימוש בשירות ("התנאים"). אנא קרא את התנאים היטב, שכן השימוש בשירות מעיד על הסכמתך לתנאים ומהווה הסכם מחייב בינך לבין א.ח בריאותא רפואה. אם אינך מסכים עם הוראות התנאים, כולן או חלקן, אינך רשאי להמשיך להשתמש בשירות ועלייך להימנע מלקבוע את הבדיקה באמצעותו. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לכל המינים.

על השירות והשימוש בו
תשומת ליבך – בהתאם להנחיות משרד הבריאות הבדיקה מיועדת לצרכי התו הירוק / התו השמח ותקפה למשך 24 שעות ממועד הבדיקה. הבדיקה אינה מיועדת לטסים לחו"ל ואינה מתאימה לצורך קיצור בידוד. אין מדובר בבדיקת PCR .

נבהיר כי במתחמי א.ח בריאותא רפואה הבדיקות יעשו בתשלום ללא קשר לגילו של הנבדק.

א.ח בריאותא רפואה ומשרד הבריאות מזמינים אותכם להגיע בכל שעות הפעילות של המתחמים השונים על פי שעות הפעילות המפורסמות מעת לעת באתרי החברה. ולהירשם לביצוע הבדיקה באמצעות השירות, כמפורט להלן. השירות מיועד לכל הגילאים, אך בדיקה של קטין תיעשה בליווי ובהסכמת אחד מהוריו או אפוטרופוס חוקי .

השדות שחובה להשלים בעת קביעת הבדיקה יסומנו במפורש. א.ח בריאותא רפואה רשאית לקבוע דרכי זיהוי ואימות נוספות או אחרות. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ועלייך לוודא כי הפרטים שהזנת, או שמסרת במזכירות של א.ח בריאותא רפואה הם אכן מדויקים ומלאים, לרבות מספר הטלפון אליו נשלחות תוצאות הבדיקה וכתובת הדוא"ל שלך.

מסירת פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות, להכשיל את הבדיקה ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך או את מסירת תוצאות הבדיקה. על מנת לעדכן את הפרטים
יש להתקשר לטלפון 08-9585300   או לפנות לא.ח בריאותא רפואה בדוא"ל: [email protected]

השירות והבדיקה כרוכים בתשלום של 69 ₪ (מחיר הבדיקה יכול להשתנות מעת לעת על פי שיקולי החברה בלבד). תוכל לשלם עבור הבדיקה באמצעות כרטיס אשראי באופן מקוון, או במזומן בעת הבדיקה עצמה. יש להגיע לבדיקה עם תעודה מזהה מסוג תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון. הבדיקה אורכת מספר דקות.

תוצאות הבדיקה יינתנו בזמן משוער של 20-30 דקות ממועד ביצוע הבדיקה בפועל. עם זאת, ייתכנו עיכובים ואיחורים במסירת תוצאות הבדיקה, מסיבות שונות, לרבות, אך לא רק, בשל תקלות במערכות א.ח בריאותא רפואה או בגין סיבות שאינן תלויות בא.ח בריאותא רפואה.

תוצאות הבדיקה יישלחו אליך באמצעות מסרון הכולל קישור מאובטח (או באמצעי אחר כפי שיקבע משרד הבריאות). המסרון יישלח לטלפון שתמסור במעמד הבדיקה. יהיה עלייך להקיש סיסמה חד-פעמית שתישלח אלייך במסרון. בכל מקרה בו לא קיבלת את תוצאות הבדיקה כמתואר לעיל, תוכל לקבל את המידע טלפונית, במספר:

08-9585300  לאחר ביצוע אימות כנדרש.

בנסיבות מסוימות ייתכן כי בדיקה תיפסל, לרבות (אך לא רק) בשל פגם טכני כלשהו ולא ניתן יהיה להנפיק תוצאה לבדיקה ("בדיקה פסולה"). במקרה כאמור תעדכן אותך א.ח בריאותא רפואה על כך בהקדם האפשרי באמצעות פרטי הקשר שמסרת. במקרה של בדיקה פסולה יהיה עלייך לתאם בדיקה חדשה. בדיקה זו לא תהיה כרוכה בתשלום נוסף.

השימוש בשירות ייעשה אך ורק לצורך מטרות פרטיות ואישיות ולא לצרכים מסחריים כלשהם; אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו; זכור כי השירות כולל מידע רפואי הנוגע לך וכי אתה מחויב לנהוג במידע זה בחיסיון ובסודיות; אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים או מידע מתוך השירות; אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותה התקינה.

התמורה

לפי מחירון החברה כפי שיהיה מעת לעת. עלות שירותי הבדיקה תוצג לפני השלמת הזמנתן.
התמורה תיגבה ממזמין השירות בעת הזמנת שירותי הבדיקה.
מובהר כי ככל שהזמנת שירותי הבדיקה מבוצעת, בהתאם להוראות תנאי שימשו אלו, עבור מספר נבדקים באותה כתובת, מחיר מופחת שיוצא עבור כל נבדק שני ואילך  יחול אך ורק לגבי נבדקים ששירות הבדיקה עבורם תואם יחד ומראש ואשר יהיו נוכחים לביצוע הבדיקה בכתובת ובמועד שתואמו.


ביטול הזמנת שירותי בדיקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

ביטול ביצוע שירותי הבדיקה יהיה מותנה בכך שלא בוצע הדיגום בפועל.
בכל מקרה אחר שהנבדק ירצה לבטל כל עוד לא נדגם יהיה רשאי לבצע זאת במזכירות החברה, בכל אחת מהדרכים הבאות:
בהגעה למזכירות המרכז- בכתובת יצחק נפחא 25, באר שבע.
במוקד הטלפונים שמספרו: *9579, 08-9585300.
בווצאפ של החברה: 08-9585300.
במייל: [email protected]
ניתן ליצור בכל ימות השבוע החל מהשעה 10:00-22:00

אחריות
בכל מקום בו מפורט היקף אחריותה של א.ח בריאותא רפואה, תהיה הכוונה גם לאחריות עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה. השירות ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי א.ח בריאותא רפואה בגין השירות, תכונותיו, יכולותיו, מגבלותיו, הכללים הנוהגים לגביו והתאמתו לצרכיך. השימוש בשירות ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה וא.ח בריאותא רפואה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר. כל החלטה שתקבל ביחס ובהתבסס על השירות ותוצאות הבדיקה היא באחריותך המלאה בלבד.
א.ח בריאותא רפואה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה על מנת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי א.ח בריאותא רפואה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל א.ח בריאותא רפואה או אצל מי מספקיה, או משרד הבריאות, ככל והדבר מצוי בשליטתה. א.ח בריאותא רפואה לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך - באופן מלא או חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך, או של א.ח בריאותא רפואה, או של מי מטעמה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, א.ח בריאותא רפואה לא תישא בעלויות, הוצאות, או בנזק אחר כלשהו, שייגרם לך או למי מטעמך, במישרין או בעקיפין, לרבות (אך לא רק) בשל אי-השתתפות / איחור למקום או האירוע עבורו נעשתה הבדיקה, לרבות אך לא רק, בקשר עם הבדיקה, תוצאות הבדיקה, אופן לקיחת הבדיקה, או בגין איחור או עיכוב במתן תוצאות הבדיקה, או בדיקה פסולה, או עיכוב הנגרם בשל הצורך בבדיקה מחודשת, או כל דבר אחר הנוגע לאלו, ולא תהיה לך, או למי מטעמך, טענות, דרישות או תביעות מכל סוג ומין כלפי א.ח בריאותא רפואה בגין כל האמור.

הפרה ושיפוי
מבלי לגרוע מהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את א.ח בריאותא רפואה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה, או תפעל בקשר עם השירות בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לא.ח בריאותא רפואה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

שינויים בשירות והפסקת השירות
א.ח בריאותא רפואה רשאית לשנות כליל, או להתאים מעת לעת, כל היבט הכרוך בשירות, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות והפרעות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי א.ח בריאותא רפואה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. א.ח בריאותא רפואה תעשה כל שביכולתה על מנת שפעולות תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות לא יפגעו בתפעול של השירות, אך היא אינה מתחייבת לכך.
דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש בשירות, ביצוע הבדיקה ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בשירות, הבדיקה או בקשר עם תנאים אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

פרטיות
א.ח בריאותא רפואה מתייחס בכבוד לפרטיות משתמשי השירות. סעיף זה יסקור בפנייך, בין השאר, את האופן שבו משתמש א.ח בריאותא רפואה במידע האישי שתמסור לו או שהוא יאסוף בעת שתשתמש בשירות, או תבצע את הבדיקה.
הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך, לרבות שמך, מספר ת.ז., מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכן תוצאות הבדיקה.

תשומת ליבך – השירות הוא פרי שיתוף פעולה בין א.ח בריאותא רפואה לבין משרד הבריאות ונעשה בהתאם להוראות והנחיות משרד הבריאות והוראות הדין. א.ח בריאותא רפואה תעביר את פרטייך האישיים ואת תוצאות הבדיקה שנערכה לך למשרד הבריאות, על-מנת שישתמש בהם בהתאם לדרישות הדין.

אין עליך חובה חוקית למסור מידע אישי לא.ח בריאותא רפואה והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, ללא מסירת המידע האישי המתבקש, לא תוכל לתאם את הבדיקה ולבצע אותה.
א.ח בריאותא רפואה תאסוף את מספר הטלפון הנייד שלך ואת מספר תעודת הזהות שלך על-מנת לשלוח אלייך מסרון הכולל לינק אישי להמשך תיאום הבדיקה. על-מנת לקבוע תור לבדיקה יש להשלים את המידע הנדרש (כגון מועד הבדיקה ומיקומה). בנוסף, יהיה עלייך למסור מספר טלפון וכתובת דוא"ל לקבלת תוצאות הבדיקה, או דיווח על בדיקה פסולה, או לכל תקשורת אחרת בינך לבין א.ח בריאותא רפואה. אנו עשויים לאסוף מידע אישי נוסף בעת יצירת קשר והתכתובת איתך, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן לא.ח בריאותא רפואה. איננו שומרים את פרטי אמצעי התשלום ששימש אותך לתשלום עבור הבדיקה.
בעת השימוש בשירות המקוונת של א.ח בריאותא רפואה, עשוי א.ח בריאותא רפואה לאסוף מידע על אופן שימושך בשירות, לרבות פרטים על תכיפות השימוש, משך זמן השימוש בשירות, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותה ניגשת לשירות. מידע כזה בדרך-כלל נאסף באופן אוטומטי.

המידע האישי שתמסור ושא.ח בריאותא רפואה יאסוף כמפורט לעיל, יישמרו במאגרי המידע של א.ח בריאותא רפואה. השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות כל דין ולצורך למטרות המפורטות להלן - כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ולאפשר את פעולתו התקינה של השירות; כדי לזהות אותך בעת תיאום הבדיקה, ביצועה ומשלוח תוצאותיה; ליצירת קשר אתך כשא.ח בריאותא רפואה סבור שקיים צורך בכך; לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות; כדי לאכוף את התנאים וכן על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה, חוזר, או נוהל וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשא.ח בריאותא רפואה סבור בתום-לב כי עליו לעשות כן; בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין א.ח בריאותא רפואה; לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאים אלה.

א.ח בריאותא רפואה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך, מידע אישי אודותיך והמידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים שלהלן או בהתאם להוראות כל דין – לצורך העברת תוצאות הבדיקה ומידע על זהות הנבדק למשרד הבריאות ובהתאם להנחיותיו; ככל שהדבר דרוש לצורך תפעול השירות וניהולו; אם תפר את תנאי השירות, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי א.ח בריאותא רפואה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, א.ח בריאותא רפואה רשאי למסור מידע אישי אודותיך לרשויות אכיפה, רשויות חקירה, רשויות מוסמכות אחרות או צד שלישי, ככל שנדרש על מנת לטפל באותו מעשה או מחדל שלך; אם קיימת חובה או היתר חוקי מכוח הדין למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי; בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין א.ח בריאותא רפואה; בכל מקרה שא.ח בריאותא רפואה יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

שינויים בתנאים
א.ח בריאותא רפואה רשאית בכל עת לשנות את הוראות התנאים. במקרה ומדובר בשינויים מהותיים תפרסם א.ח בריאותא רפואה הודעה על כך בעמוד ייעודי לשירות, או באמצעים מקובלים אחרים, חמישה (5) ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, או שתודיע לך על כך באמצעות פרטי הקשר שמסרת לא.ח בריאותא רפואה. שימוש בשירות לאחר תום התקופה הנ"ל יעיד על הסכמתך לשינוי בתנאים. ככל וא.ח בריאותא רפואה תידרש לשנות את הוראות התנאים בשל הוראה חוקית או שיפוטית, עשויים השינויים להיכנס לתוקפם באופן מידי.

פנה אלינו
א.ח בריאותא רפואה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי השירות. אל תהסס לפנות אלינו ביחס לכל שאלה, בקשה, תלונה או כל נושא אחר הנוגע לשירות, לפי פרטי יצירת הקשר שלהלן, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם: טלפון 08-9585300; דוא"ל:  [email protected] ;

עודכן לאחרונה: 27/10/2021